- Tổ MG 5 tuổi - Đ/c Bùi Thị Mai là tổ trưởng.

- Tổ MG 4 tuổi - Đ/c Hoàng Thị Thúy Hằng là tổ trưởng.

- Tổ MG 3 tuổi - Đ/c Lê Thị Tình là tổ trưởng.

- Tổ Nhà trẻ - Đ/c Phạm Thị Hứa là tổ trưởng.