Tổ Hành chính - văn phòng do đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền là tổ trưởng.