Trường Mầm non Cửu Cao có 21 phòng học, trong đó có 15 phòng học kiên cố, có 6 phòng học bán kiên cố. Nhà trường có 1 phòng hoạt động nghệ thuật, 1nhà bếp, 1phòng y tế, 1phòng kế toán, 1 phòng tin học, 1phòng thư viện.

Nhà trường có 14 chiếc máy tính, 10 máy chiếu phục cho các hoạt động của nhà trường.